Träförädling du kan lita på

Över åren har Nordiska Träskyddsrådet och Svenska Träskyddsinstitutet tillsammans med svenska och nordiska forskningsinstitut och universitet haft ett betydande inflytande över standardutvecklingen på träskyddsområdet i Europa och världen.

Träskyddsklasserna enligt NTR-systemet är samordnade med Europastandarderna EN 351-1 och EN 599 som hela Europa följer. NTR-systemet går dock flera steg längre genom att precisera Användarklass och Inträngning samt en mängd mycket konkreta regler för att uppnå god beständighet och hög och jämn kvalitet. NTR-systemet är framsynt och inkluderar alla trämaterial och nya tekniker. Härmed kan modifierade träprodukter som till exempel, värmebehandlat trä, kiselbehandlat trä, linoljebehandlat med fler konkurrera på lika villkor. Kunder och beställare får korrekt, saklig och jämförbar dokumentation på träprodukternas beständighet.

För en producent är det enkelt att ansluta en ny produkt eller en ny process till NTR-systemet och kostnaden för delta i NTR är liten i förhållande till producentens övriga kostnader för utveckling och marknadsföring. Utmaningen för en ny träskyddsförädlad träbaserad produkt är däremot att det tar upp till 5 år att genomföra fältprov och tester för att bedöma en träprodukts beständighet mot röta. Produkter som klarat provet får märka produkten med NTR. NTR-märket är en garant för lång livslängd, beständighet och kvalitet.

Kraven på beständighet och kvalitet är högt ställda i EN-standarden och ännu högre i NTR-systemet vilket leder till att endast produkter med förbättrad beständighet klarar proven och erhåller märkningsrätt enligt NTR. Träskyddsklasserna i NTR och Europastandarden är utformade för att ge en betydande förbättrad beständighet i jämförelse med obehandlat trä. Beställaren/köparen måste ta sitt ansvar efter som hen har en nyckelroll och måste vara förtrogen med virkessortering och beständighetsklassning för att självständigt kunna verifiera produktdokument och testrapporter om man avser att välja annat än NTR-klassat virke. Många inte godkända produkter visar upp testcertifikat som saknar relevans för att bedöma beständighet och ekonomisk livslängd. Kräv relevant dokumentation! NTR-systemet hjälper inköparen att göra ett faktabaserat beslut.

De vanligaste träskyddsklasserna för konsument och bygg är NTR A, NTR AB och NTR Gran.