NTR-certifierad

trä och trävaror med förhöjd beständighet är helt enkelt det mest hållbara valet av alla. NTR-märket är garanti för kvalitet

Många goda skäl att använda skyddat trä som byggmaterial

Trä är ett av våra mest omtyckta och miljömässigt fördelaktiga byggmaterial, särskilt om det håller över lång tid. Jämfört med oskyddat trä är livslängden nästa fyra gånger längre, vilket minskar påverkan på miljö och klimat. Dessutom innebär det att färre träd behöver avverkas och i stället kan stå kvar i skogen. NTR-certifierade trävaror ger lägst livscykelkostnad jämfört med andra byggnadsmaterial. Träskyddbranschen tar också produktionsansvar från nyproducerad, skyddad planka fram till rivning och avfallshantering genom att verka för hållbar produkthantering i hela livscykeln.

Lång hållbarhet är helt enkelt hållbarast.

Bra skäl för behandlat trä!

Lyssna på vad Malin Engström, verkställande direktör för Teknisk förvaltning på Växjö kommun och Niklas Bosrup, landskapsarkitekt på Sydväst Arkitektur och Landskap har att berätta om att använda trä i offentlig arkitektur.

Goda skäl för NTR-certifierat trä!

Fyra gånger längre!

Låt skogen stå!

Hållbart!

Effektivt och säkert!

Ekonomisk!

Cirkulärt byggmaterial!

Fyra gånger längre!

Livslängden för träprodukter varierar beroende på faktorer som det lokala klimatet och den lokala mikrofaunan samt användningsområde, struktur och underhåll. Trä som har skyddats med moderna träbehandlingsmedel har en lång livslängd och detta kan uppnås till låg kostnad genom att använda en relativt liten mängd effektiv träbehandling.

Effekten är betydande, eftersom den gör att trä kan användas i många fler byggelement, vilket är en förutsättning för att använda mer trä i att bygga framtidens samhällen. Men hur stor är fördelen med att förlänga livslängden?

Erfarenheten tyder på att livslängden för en produkt som använder behandlat trä i genomsnitt är 3,8 gånger längre, vilket innebär att för att uppnå samma livslängd med obehandlat trä, skulle det vara nödvändigt att bygga samma struktur nästan fyra gånger istället för bara en gång. Det innebär också att det, utöver det faktiska virket som används, skulle vara nödvändigt att inkludera fyra gånger istället för en gång kostnaden och miljöpåverkan som härrör från aspekter som transport, inköp och konstruktion, verktyg, löner, skruvar och spikar, rivning, återvinning och transport.

Låt skogen stå!

Att använda trä som byggmaterial innebär naturligtvis avverkning av skog. Trä från Norden är inte naturligt motståndskraftigt mot röta, så för att använda trä på platser där det finns risk för röta måste virket behandlas på ett eller annat sätt. Detta leder till en längre livslängd, vilket minskar behovet av att fälla ytterligare träd.

Den besparing i virke som uppnås genom att använda effektiva träbehandlingsmedel motsvarar cirka en femtedel av den totala produktionen av sågade och hyvlade trävaror under ett år. Fem års användning av impregnerade trävaror sparar med andra ord ett helt års produktion och avverkning för byggändamål. Omräknat till råvara till sågverken uppgår besparingen till cirka 7,6 miljoner kubikmeter per år.

Om du väljer NTR-certifierade trävaror kan tre av fyra träd få stå kvar i skogen.

Hållbart!

Det gäller att välja rätt sorts trä för att miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt räknat över hela livstiden.

Trä skyddat med NTR klass A behandlingsmedel och som används i kontakt med marken – som stängselstolpar till exempel – har en förväntad livslängd på 20 år, jämfört med obehandlat virke i jord som har en livslängd på bara fyra år. Det innebär att livslängden för behandlat trä är fem gånger så lång som för obehandlat trä, vilket innebär att NTR-certifierade träprodukter ger den lägsta miljöpåverkan räknat över hela livslängden.

De träbehandlingsmedel som används ska ge största möjliga beständighet samtidigt som de ger minsta möjliga påverkan på hälsa och miljö. Vårt mål är att främja en kontinuerlig utveckling av träbehandlingsmedel med mindre och mindre miljöpåverkan – och vi uppnår detta genom att konsekvent använda den bästa tekniken som finns på marknaden.

Effektivt och säkert!

NTR-certifierade träprodukter är behandlade med noggrant testade, moderna medel som ger ett effektivt skydd mot röta. Trä skyddat med moderna behandlingsprodukter har lång livslängd, till låg kostnad och med en relativt liten mängd effektiv träbehandling. Lång livslängd, korta transportsträckor och biobaserade material är nyckelparametrarna för överlägsen miljöprestanda under livscykeln.

Vårt arbete med behandlat trä är att bidra till framtidens hållbara byggmetoder. Dessa metoder, som ständigt utvecklas och förbättras, minimerar påverkan på klimatet och miljön, och de bidrar också till att främja en hållbar ekonomisk utveckling. Vi tar också produktionsansvar – från nytillverkade, behandlade plankor till rivning och avfallshantering – genom att arbeta för en hållbar produkthantering under hela livscykeln.

Trä är ett av våra mest uppskattade och miljövänliga byggmaterial, särskilt när det håller i åratal, vilket är precis vad den behandlade träindustrin har att erbjuda. NTR-certifierade trävaror förenar tradition och framtid när vi bygger med trä som håller exceptionellt länge. Förhöjd beständighet är helt enkelt det mest hållbara valet av alla!

Ekonomisk!

Hållbart byggande betyder lång livslängd, genom att använda trämaterial med längsta möjliga livscykel. För tryckimpregnerat trä bör krav på certifiering tillämpas enligt Nordiska Träskyddsrådets (NTR) föreskrifter: det behandlade virket ska uppfylla träbehandlingsklasserna NTR AB, NTR ABmod, NTR A och NTR Amod, beroende på avsedd yta av använda sig av.

En träprodukt som är framställd enligt Nordiska Träskyddsrådets (NTR) föreskrifter och som är NTR-märkt har en teknisk livslängd på 25 till 30 år beroende på användningsområde och underhållsnivå. Den faktiska livslängden kommer nästan säkert att vara längre än den tekniska livslängden; beroende på rådande förhållanden och struktur är livslängder på över 50 år inte ovanliga.
Träprodukter i NTR A-klass (i kontakt med jorden – till exempel staketstolpar) har en förväntad livslängd på 20 år, jämfört med livslängden för obehandlat virke i jord, som bara är fyra år. Så, livslängden för behandlade träprodukter är fem gånger så lång som för obehandlat trä. NTR-certifierade trävaror ger lägst livscykelkostnad jämfört med andra byggnadsmaterial.

Cirkulärt byggmaterial!

Virket som används till våra produkter kommer från miljöcertifierat skogsbruk i nordiska skogar. Under växten har träden assimilerat och bundit koldioxid från atmosfären. Virket kapas, hyvlas och impregneras lokalt, vilket innebär korta transportsträckor.

Träimpregneringen utförs i en sluten process som är utformad för att eliminera risken för att behandlingsmedlen sprids till omgivningen. Överskott av impregneringsvätska återvinns och återanvänds. De aktiva substanserna i impregneringsmedlet är kopparsalter. Vatten används för att lösa upp salterna under processen där de pressas in i träcellerna, där saltet bäddas in och vattnet torkas av. Träbehandlingsmedlet förblir fixerat i träprodukten under hela dess livslängd.

Efter användning, när de impregnerade träprodukterna rivs eller kasseras, återvinns det impregnerade träet genom energiåtervinning. Askan från förbränningsprocessen är inte i någon riskklass och kan därför användas på samma sätt som vanlig aska – som att berika jorden.

Gå till NTR-hemsida

NTR-certifierat trä Hemsida med fakta och information om trä och trävaror

Gå till NWPCs hemsida

NWPC äger och förvaltar NTR-systemet. Besök NWPCs hemsida för träproducenter