Stadgar

Stadgar för Nordiska Träskyddsrådet

Antagna den 9 oktober 1969. Stadgarna har ändrats den 26 oktober 1976,
19 maj 1981, 1 mars 1988, 30 oktober 1996, 3 maj 2005, 23 maj 2012 och den 1 juni 2016

§1 Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är Föreningen Nordiska Träskyddsrådet, NTR (Nordic Wood Preservation Council, NWPC). Den grundades den 9 oktober 1969 som ett gemensamt organ för de nordiska ländernas träskyddsorganisationer i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Island tillkom som medlem i NTR under 1987 men avgick 2011.

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§2 Mål och syfte med verksamheten

Mål

NTRs mål är att främja utvecklingen inom träskyddsområdet i de nordiska länderna genom:

1. Att stärka konkurrenskraften för beständigt trä enligt NTR-klass genom arbete med:

 • Godkännande/rekommendationer
 • Kvalitetssäkring
 • Normfrågor
 • Miljöfrågor

2. Att vara opinionsbildare och på vetenskapliga grunder stärka det NTR-klassade träets anseende avseende beständighet genom att:

 • Förmedla kunskap
 • Initiera gemensamma nordiska FoU-projekt

Syfte

På basis av insamlade forskningsresultat samt dokumenterad erfarenhet söka optimera livslängden hos beständigt trä enligt NTR-standard med hänsyn till användningsbehov.

§3 Verksamhetsformer

Vad gäller aktiviteter skall NTR särskilt:

 • Utarbeta regler och system för godkännande av träskyddsmedel och tekniska processer baserade på den biologiska skyddseffekten och de provningsmetoder som är fastställda i europeiska standarder;
 • Utarbeta gemensamma nordiska regler för frivillig kvalitetskontroll av beständigt trä enligt NTR-klass
 • Arbeta för enhetliga nordiska regler för träskydd
 • Initiera och samordna nordiska fältförsök av träskyddsmedel;
 • Stödja eller ta initiativ till gemensamma nordiska möten, symposier och konferenser inom träskyddsområdet, samt ta andra nödvändiga initiativ till att sprida information och kunskap om träskydd,
 • Effektivisera samarbetet med andra länders träskyddsorganisationer och verka för gemensamma nordiska insatser i internationella råd och kommittéer inom området, t ex CEN;
 • Samordna och initiera forskningsprojekt av gemensamt intresse för medlemsorganisationerna.
 • Verka för att NTR-klassat trä korrekt miljövärderas och informera därom.

§ 4 Medlemmar

Följande organisationer och institut är ordinarie medlemmar i NTR (och benämns nedan medlemsorganisationer):

Dansk TraeBeskyttelse
Treindustrien i Norge
Kestopuuteollisuus ry
Svenska Träskyddsföreningen

NTR kan också godkänna andra liknande rättsliga organisationer, eller företag från grundar-länderna, som medlemmar eller associerade medlemmar. Endast en organisation eller företag från varje land bör vara medlem. I följande §§ benämns dessa medlemmar som medlemsorganisationer.

§5 NTR’s organisation

 • Föreningsmöte/Generalförsamling
 • Styrelse
 • VD- funktion/ Sekretariat
 • Teknikergrupp
 • Andra arbetsgrupper

Styrelsens, VD-funktion/sekretariatets, teknikergruppens och andra arbetsgruppers arbetsuppgifter fastställs i särskild arbetsordning, som fastställs genom enhälligt beslut i styrelsen.

§5.1 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av minst 4 och högst 6 ledamöter med personliga suppleanter, dock högst en från varje medlemsorganisation.

Styrelserepresentanterna väljs av föreningsmötet för ett år åt gången.

Styrelsen skall verka för att antagen aktivitetsplan följs. Beslut gällande ekonomiska frågor och organisation av NTR skall vara enhälliga. Övriga beslut fattas med enkel majoritet.

Styrelsen är beslutsmässig när representanter för minst alla styrelsemedlemmar utom en är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

NTRs ordförande väljs bland styrelseledamöterna av föreningsmötet och verkar för en period av ett år. Ordförande kan omväljas men kan bara sitta tre år i en följd. NTRs ordförande leder styrelsens möten, representerar NTR utåt och är ansvarig för NTRs dagliga drift tillsammans med verkställande direktör/sekretariat alternativt arbetsgruppers ordförande.

Styrelsen har normalt två möten per år. Ytterligare möten genomförs vid behov.

§5.2 Föreningsmötet (Generalförsamlingen)

Föreningsmötet består av medlemsorganisationernas representanter (högst två från varje medlemsorganisation), som utnämns av varje medlemsorganisation. Varje ordinarie medlemsorganisation har en röst vid föreningsmötet.

Ordinarie föreningsmöte skall hållas årligen senast den 31 maj, samt extra möte vid behov.
Kallelse samt föredragningslista till föreningsmötet skall ske skriftligen eller med E-mail till medlemmarna minst tre veckor före mötet. Vid ordinarie föreningsmöte skall föras protokoll.

Föreningsmötet fattar majoritetsbeslut. Om rösterna faller lika, avgör ordförandens röst.

Följande ärenden skall tas upp till behandling vid ordinarie föreningsmöte:

 1. Val av ordförande och sekreterare vid föreningsmötet
 2. Fråga om föreningsmötet blivit behörigen sammankallat
 3. Val av justeringsmän
 4. Upprättande av samt godkännande av röstlängd
 5. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse
 6. Beslut om:
  1. Fastställande av bokslut
  2. Dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Godkännande av budget och verksamhetsplan
 8. Fastställande av arvoden/reseersättning till styrelsen, teknikergrupp, arbetsgrupper och revisorer
 9. Fastställande av styrelsemedlemmarnas antal samt val av styrelseledamöter
 10. Val av styrelsens ordförande
 11. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 12. Val av teknikergrupp
 13. Beslut om avgifter (medlems- och serviceavgifter)
 14. Annat ärende som i övrigt ankommer på föreningsmötet att behandla enligt stadgarna, eller som minst två veckor före stämman, anmäls till styrelsen. Ärende, som inte angivits i kallelse, får inte avgöras på mötet.

Finner styrelsen det nödvändigt får extra föreningsmöte sammankallas och hållas på plats och tid som styrelsen bestämmer. Kallelse till extra möte skall delgivas medlemmarna och innehålla uppgift på mötet.

§5.3 VD- funktion/sekretariatet

VD-funktion/sekretariat engageras av styrelsen och tas upp för utvärdering på minimum ett styrelsemöte per år.

§5.4 Teknikergruppen

Föreningsmöte utnämner teknikergruppen via förslag av NTRs styrelse för en period av två år. Vid frånfälle under pågående tidsperiod skall ny tekniker utnämnas av styrelsen.

Teknikergruppen består av 3 – 5 personer från minimum två länder.
Teknikerna skall inte stå i något personligt anställnings- eller ekonomiskt förhållande till producenter av träskyddsmedel eller träskyddsbehandlat trä.

Beslut i teknikergruppen skall vara enhälliga.

Teknikergruppen väljer inom sig ordförande för en period om två år. Teknikergruppen är beslutsmässig när maximalt en representant är frånvarande dock ska minimum tre representanter vara närvarande.

Teknikergruppen har ansvar för NTRs godkännandeverksamhet och beslut i teknikergruppen vad gäller godkännandeärenden kan inte överklagas av styrelsen.

Teknikergruppen genomför normalt två möten per år. Vid behov kan fler möten hållas.

§ 6 Avgifter

NTRs verksamhet finansieras genom ansöknings-/kontrollavgifter och bidrag från medlemsorganisationerna, som beslutas av föreningsmötet. NTR kan ha offentlig finansiering från nordiska finansieringsorganisationer.

Varje medlemsorganisation erlägger en fast avgift, av SEK 5.000, samt en avgift baserad på volymen NTR-klassificerat beständigt trä som omsätts i Norden. Avgiften fastställs på föreningsmötet (budgeten).

NTR kan upprätta en fond för forsknings- och utvecklingsaktiviteter (”FoU-Fond”). Styrelsen beslutar om FoU-fondens användning. FoU-fonden skall ha egen räkenskap.

§7 Teckning av föreningens firma

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsens ordförande, av den eller dem som styrelsen därtill befullmäktigar.

§8 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen på ordinarie föreningsmöte för tiden intill nästa års ordinarie föreningsmöte en auktoriserad revisorer och en auktoriserad revisorssuppleant. Av revisionsberättelsen för sistlidna budgetår skall ett exemplar före mars månads utgång inges till styrelsen.

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

§9 Tvist

Tvister med anledning av dessa stadgar skall, om inte frivillig uppgörelse nås, hänföras till skiljenämnd.

§10 Ändring av stadgar

Ändring av dessa stadgar kräver beslut med 2/3 majoritet vid föreningsmöte.

§11 Upplösning av NTR

Medlemsorganisationerna kan skriftligen begära sitt utträde ur NTR och anmälan skall ske med 12 månaders varsel.

När minst 3 medlemsorganisationer säger upp sitt medlemskap, betraktas NTR som upplöst.

Vid upplösning delas NTRs driftsmedel samt övriga tillgångar och skulder i förhållande till genomsnittligt inbetalda medlemsavgifter under de senaste 3 åren.

Föredelning av FoU-fonden vid utträde sker i enlighet med FoU-fondens bestämmelser.

Vid upplösning av NTR kan ingen medlemsorganisation i fortsättningen använda namnet Nordiska Träskyddsrådet.