Tekniska specifikationer

Träslag

Det huvudsakliga träslaget som används i de nordiska länderna är tall, på grund av dess lämplighet för träskyddsbehandling. Träskyddsbehandling gör det möjligt att använda tall i utomhusapplikationer, vilket är viktigt för att säkerställa lokala arbetstillfällen och korta transporter. Andra träslag som kungsgran används, men gran är svår att impregnera så gran har en speciell behandling och egne klassificering i NTR-systemet.

Beständighet hos NTR-märkt trä

NTR-systemet garanterar att virket har lång livslängd.

Användning ovan jord (NTR klass AB) ger mycket god beständighet och livslängden förlängs dramatiskt – med upp till 50 år eller mer beroende på applikation; till exempel är trall mer utsatt för väderpåverkan än beklädnad. Det innebär att livslängden ökas fem till tio gånger mer än obehandlat trä.

Vid markkontakt som trästolpar (NTR klass A) är livslängden också fem till tio gånger längre än obehandlat trä.

NTR kräver fältförsök för prestandadokumentation, vilket är unikt i Europa, och säkerställer att varje ny produkt uppfyller förväntningarna.

Miljö

Miljöpåverkan från behandlat trä är mycket reglerad. Produktionsanläggningarnas arbete och yttre miljö granskas och godkänns av myndigheterna. Användningen av biocider godkänns av European Chemicals Agency, enligt Biocidal Products Regulation (BPR). På nationell nivå är träskyddsmedel godkända baserat på effekt- och miljödata. Alla NTR-produkter är godkända enligt BPR.

Hållbarhet

Träskyddsbehandling förlänger livslängd på träprodukter, minskar behovet av underhåll och utbyte och leder till ett mer resurseffektivt utnyttjande av skogarna. Virke som används för NTR-behandling kommer ofta från hållbara skogar (PEFC eller FSC) men ingår inte i NTR-systemets omfattning. Att specificera skogscertifiering skulle kunna förbättra hållbarheten och säkerställa att skogen odlas på ett hållbart sätt. Eftersom trä är ett förnybart material och absorberar CO2 när det odlas – bidrar det till att uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling 12 (ansvarsfull produktion och användning) och 13 (klimatarbete).

Träförädling

Behandlingsprocessen utförs vanligtvis i ett slutet tryckkärl där träskyddsmedlet penetrerar splintveden. NTR granskar produktionsanläggningen två gånger per år, vilket är en unik standard.

good reasons for NTR certified wood

Leave the forest be!

Sustainable!

Economical!

Safe and effective!

Circular construction material!

Four times longer!