Att hitta rätt virke

Vissa träslag är mer naturligt beständig än andra. kärmvedens hållbarhet specificeras i den europeiska standarden EN 350. Splintved har ingen beständighet i något träslag och måste tas bort. Variationen i fysiska egenskaper kommer att kräva detaljerad kunskap om den specifika träprodukten, hur den sågas och hanteras. Inga nordiska träslag är beständiga att använda i användningsklass 3 eller mer.

Vid köp eller specificering av virke som ska användas utomhus eller som kommer att utsättas för tuffa miljöer som fukt eller biologiskt angrepp bör det göras en bedömning om det krävs en träskyddsbehandling enligt bygg- och anläggningsföreskrifter eller om behandlingen kan öka livslängden och minska ekonomiska och miljömässiga kostnader. Vilken skyddsnivå som krävs beror på ett antal aspekter:

  • träslag – dess beständighet och förmåga att träskyddsbehandlas
  • Hur och var virkesdelen ska användas – staketstolpe, beklädnad m.m
  • Exponeringsscenario – geografiskt, väder, sol, användning, slitage
  • Hur länge komponenten behöver fungera innan den antingen byts ut eller tas ner – vanligtvis 15, 30 eller 60 år.
  • Säkerhet och underhåll – tillgång till komponenten eller projektplatsen utöver kostnadsbegränsningar och serviceintervall.

Miniminormerna för träbehandling finns i NTR träskyddsklasser och den europeiska standarden EN 351-1 och EN 335. Dessa standarder tar hänsyn till alla ovanstående aspekter och ger vägledning om upptagning och inträngning av träskyddsmedel, för att säkerställa att behandlat virke är lämpligt för sin avsedda användning.

Riktlinjer och byggregler hänvisar ofta till bruksklass eller NTR träskyddsklasser. Ett typiskt exempel är de specifika kraven på bärande konstruktioner och livslängd.

Träets och träbaserade produkters beständighet är grupperade i NTR-träskyddsklasser. De vanligaste klasserna för träskyddsbehandlingär NTR A, NTR AB, NTR B och NTR GRAN.

Hur man specificerar träskyddsbehandlat virke

Det främsta övervägandet när man specificerar träskyddsbehandlingar för timmer är dess avsedda användning. NTR-systemet och den europeiska standarden EN335 anger följande användningsklasser för behandlat virke:

1. Vilken användningsklass / NTR träskyddsklass krävs?

Fastställ den specifika användningsklass som krävs i det aktuella projektet. Det kan finnas mer än en klass i projektet, beroende på konstruktion och exponering.

NTR B / Användningsklass 3.1 Bestruket yttervirke – används ovan mark och med lämplig och underhållen beläggning – till exempel: beklädnad

NTR AB / Användningsklass 3.2 Obestruket Utvändigt virke – används ovan markkontakt utan beläggning – till exempel: utvändig beklädnad, trädäck, trädgårdsvirke

NTR A / Användningsklass 4 Exteriört virke – Trä i kontakt med marken eller sötvatten eller hårt utsatt för väder; eller om träkomponenten är otillgänglig eller där konsekvenserna av fel blir särskilt allvarliga.

NTR M / Användningsklass 5 Timmer som används i havsvattenkontakt

Se detaljerad beskrivning av NTR-Slutanvändning

2. Hitta virke som uppfyller den angivna användningsklassen

2a. Typ av trä: ett specifikt träslag eller behandling ?

Vissa träslag är naturligt mer beständiga än andra. Kärnvedens beständighet specificeras i den europeiska standarden EN 350. Splintved har ingen beständighet i något träslag och måste tas bort. Variationen i fysiska egenskaper kommer att kräva detaljerad kunskap om den specifika träprodukten, om hur den sågas och hanteras. Inga nordiska träslag är beständig att använda i användningsklass 3 eller mer.

Med träskyddsmedel eller modifiering kan alla användningsklasser uppfyllas.

2b. Dokumentation för angiven användningsklass

Med rätt dokumentation är en träprodukt lämplig för användning i angiven användningsklass. Den vetenskapliga definitionen av en produkt för en given användningsklass är dock en komplicerad process. Det finns ett antal saker att inkludera i en ordentlig dokumentation angående träets beständighet :

  • Dokumentation som bevisar splintvedsinträngning (enligt EN 351-1)
  • Bevis på att träbehandlingskemikalien som används är effektiv. Detta inkluderar laboratorietestresultat och fälttestresultat.
  • Produktionskontroll, CE-märkning och certifiering från ett pågående kvalitetssystem, inklusive tredjeparts industriell kontroll.

Allt detta ingår i NTRs beständighet och NTR-märkningen används för att märka träprodukter som är producerade enligt NTR-standarder.

3. Jämför alternativa material

Tid, pengar och hållbarhet är huvudproblemen när man väljer byggmaterial.

Börja med att definiera den förväntade livslängden och indexera kostnaden till denna tid. Det är också viktigt att specificera kostnaderna för hela produktens livscykel, såsom material, konstruktion, transport, underhåll och kassering.

 

good reasons for NTR certified wood

Leave the forest be!

Sustainable!

Economical!

Safe and effective!

Circular construction material!

Four times longer!