Fältförsök

För utvärdering av ett träskyddsmedels effektivitet är fältförsök en viktig komponent. I NTRs godkännandesystem för träskyddsmedel krävs dokumentation från fältförsök i minst fem år för godkännande i träskyddsklasserna A och M. För klass A handlar det om ett försök med stavar i markkontakt enligt europastandarden EN 252 och för klass M gäller en provning i havsvatten enligt EN 275.

För träskyddsklasserna AB och B har godkännandet hittills givits endast på dokumentation från laboratorieprovningar i brist på fastställda, relevanta provningsmetoder för ovan mark-tillämpningar. Från och med år 2005 krävs emellertid att träskyddsmedelstillverkare kan framlägga dokumentation enligt EN 330 (s.k. L-joint) för träskyddsklass B och ENV 12037 (s.k. lap-joint) för träskyddsklass AB. NTR har under perioden 1968 – 1994 påtagit sig rollen som organisatör av fältförsök i Norden. NTR har inbjudit träskyddsmedelstillverkare att utföra fältprovningar i mark resp havsvatten på nordiska försöksfält. Själva provningarna har utförts av Teknologisk Institut i Danmark, Statens Tekniska Forskningscentral i Finland, Norsk Treteknisk Institutt samt Skogshögskolan och sedermera Sveriges Lantbruksuniversitet. I huvudsak har följande försöksplatser utnyttjats:

Provningar i mark
Danmark Tåstrup
Norge Sörkedalen
Sverige Simlångsdalen

Provningar i havsvatten
Norge Trondheim
Sverige Kristineberg (Gullmarsfjorden)

För provning i nordiska försöksfält har NTR ställt som villkor att resultaten från provningarna liksom de aktuella produkternas kemiska sammansättning skall kunna offentliggöras efter 10 års provning. Detta för att inte intressanta resultat skall “stoppas i byrålådan” och för att stimulera forskning- och utveckling på träskyddsmedelsområdet.

Avrapportering från de försök som organiserats av NTR har gjorts vid upprepande tillfällen i NTRs informationspublikationer.